Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2018

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2018. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. SANACIJA OBJEKATA ,OPŠTINA ČELINAC, -LOT 2 SANACIJA GRASKE ULICE , OPŠTINA ČELINAC MINISTARSTVO, POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RE, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POJLjOPRIVREDNIH PROJEKATA Ugovor br 642/18 od 26.02.2018. naš br: 142/18 od 14.02.2018.  
2. SANACIJA OBJEKATA ,OPŠTINA ČELINAC, -LOT 3 IZVORIŠTAE , OPŠTINA ČELINAC MINISTARSTVO, POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RE, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POJLjOPRIVREDNIH PROJEKATA  Ugovor br 641/18 od 26.02.2018. naš br: 143/18 od 14.02.2018.  
3. PRIPREMNI I ZEMLjANI RADOVI NA PUTU U DONjIM MEMIĆIMA OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-170/17 od 04.10.2017.  
4. NABAVKA I UGRADNAJ ASFALTA U ULICI BOJANE JELIĆ OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-940/18 od 23.04.2018. naš br 361/18 od 24.04.2018.  
5. NABAVKA I UGRADNjA ASFALTA NA PRIKLjUČNIM KRAKOVIMA ULICE VOJE MITROVA OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-170/18 od 30.05.2018. naš br 497/18 od 05.06.2018  
6. NABAVKA I UGRADNjA ASFALTA NA PUTEVIMA OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-140/18 od 20.08.2018. naš br 776/18 od 20.08.2018  
7. IZVOĐENjE PRIPREMNIH RADOVA NA MODERNIZACIJI PUTEVA OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-135/18 od 20.08.2018. naš br 777/18 od 20.08.2018  
8. NABAVKA I UGRADNjA ASFALTA NA PUTEVIMA OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-149/18 od 29.10.2018. naš br 1065/18 od02.11.2018.  
9. NABAVKA ASFALTA ZAMZ BABIĆI OPŠTINA ČELINAC 01/1-404-179/18 od 24.12.2018. naš br 1290 /18 od 28.12.2018.  
10. IZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI REG.PUTA R-405 BRONZANOI MAJDAN - GRANICA RS/FBIH JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor BR. 03-345-5154/12 od 18.10.2012. Aneks ug br 02-03-GP-4006/18 od 18.08.2019.  
11. DODATNI RADOVI NA REGIONALNOM PUTU R 477, PODGRADCI-MRAKOVICA, REFERENSA 005/18 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-2234/18 od 01.06.2018.  
12. DODATNI RADOVI NA REGIONALNOM PUTU R 413, KOTOR VAROŠ-KNEŽEVO , REFERENSA 004/18 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-2232/18 od 01.06.2018.  
13. ASFALTIRANjE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I ULCA U NASELjENIM MJESTIMA OPŠTINA LAKTAŠI Ud br. 08-404-118/18 od 11.09.2018. naš br. 854/18 od 09.08.2018. god  
14. REHABILITACIJA PRIORITETNIH LOKALNIH PUTEVA I ULICA U OPŠTINI LAKTAŠI,KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA KLIRINŠKOG DUGA OPŠTINA LAKTAŠI Ud br. 08-404-88/18 od 09.08.2018. naš br. 739/18 od 09.08.2018. god  
15. REHABILITACIJA PRIORITETNIH LOKALNIH PUTEVA I ULICA U OPŠTINI LAKTAŠI - ASAFALTIRANjE PUTNOG PRAVCA U JARUŽANIMA FK "CRNI VRH" L= 300 MM, REHABILITACIJA PUTNOG PRAVCA JARUŽANI -ĆETOJEVIĆI-(od kraja rehabilitovanog dijela asfalta) kroz jaružane do Ćetojevića do okretnice autobusa l=3900 m, REHABILITACIJA PUTNOG PRAVCA: GLAMOČANI- od groblja do spomenika palim borcima NOR-A u Glamočanima l= 1100 m i od regionalnog puta Trn-Klašnice do nadvožnjaka l= 300 m OPŠTINA LAKTAŠI Ud br. 08-404-77/18 od 20.07.2018. naš br. 659/18 od 20.07.2018. god  
16. SANACIJA PUTNOG PRAVCA BUKOVICA-CERICI, OPŠTINA LAKTAŠI OPŠTINA LAKTAŠI Ud br. 08-404-153/18 od 19.12.2018.  
17. IZGRADNjA DVA KRAKA PUTA PORED GROBLjA U KNEŽEVU OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br: 02-013-50-13/18 od 06.07.2018.god, naš br: 610/18 od 07.07.2018. godine  
18. SANACIA LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE KNEŽEVO OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br: 02-013-46-12/18 od 18.06.2018.god, naš br:568/18 od 25.06.2018. godine  
19. ASFALTIRANjE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE KNEŽEVO LOT 1 PUT KNEŽEVO-IMLjANI,KRAK MARIĆI L= 61,47 M LOT 2 PUT ĐUKARIĆI-PELENGIĆI L= 1000 M LOT 3 PUT MEDLjEN-TOMAŠEVIĆI L= 1000 M OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br: 02-013-61-10/18 od 10.09.2018.god, naš br:874/18 od 18.09.2018. godine  
20. IZGRADNjA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI SRBAC LOT 1 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA SARAJEVSKE ULICA - FAZA , OPŠTINA SRBAC Ugovor br: 02-404-121/18 od 25.07.2018.god, naš br,677-1/18 od 17.07.2018. godine  
21. IZGRADNjA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI SRBAC LOT 3 SANACIJA LOKALNOG PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI KUKULjE L= 600 M OPŠTINA SRBAC Ugovor br: 02-404-122/18 od 25.07.2019.god, naš br,677-1/18 od 17.07.2018. godine  
22. IZVOĐENjE RADOVA NA REALIZACOJI PROJEKTA "IZGRADNjA REGIONALNOG PUTA R 477 GORNjI PODGRADCI -MRAKOVICA, JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor BR. 02-03-GP-404/13 od 04.02.2013.god naš br: 95/13 od 04.02.2013. god. Ugovor o dodatnim radovima br 02-03-GP-2234/18 od 01.06.2018.god naš br: 486/18 od 01.06.2018. god  
23. IZGRADNjA LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI SRBAC LOT 3 SANACIJA LOKALNOG PUTA SITNEŠI -SRĐEVIĆI L= 8500 M OPŠTINA SRBAC Ugovor br: 02-404-131/18 od 16.08.2018.god, naš br,737/18 od 16.08.2018. godine  
24. RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ŠUMSKOG KAMIONSKOG PUTA "MANASTIRICA-GRONjA LEPENICA" DRUGI DIO ( II DIONICA) L= 2.946 M U P.J. "MOTAJICA" ŠU SRBAC JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC Ug br: 02-6007/18 odd 10.08.2018. naš br 690/18 od 31.07.2018.  
25. MODERNIZACIJA (ASFALTIRNjE) PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE ČELINAC LOT 4 SANACIJA I REKONST LOK PUTA OPSJEČKO RASKRSNICA-KIK-RAVNA GORA-PEJAKOVIĆA GROBLjE-UL MLADENA STOJANOVIĆA, DION OPSJEČKO RASKRSNICA-RADOSAVAČKO GROBLjE L= 300 M OPŠTINA ČELINAC Ug br: 01/1-404-114-4/18 od 16.08.2018. naš br. 777-1/18 od 23.08.2018.  
26. GRAĐEVINSKI RADOVI NA ČIŠĆENjU I REGULACIJI VODOTOKOVA U OPŠTINAMA LAKTAŠI, SRBAC, BIH, REGULACIJA RIJEKE STUPČEVICE U OPŠTINI LAKTAŠI, UNDPBIH-18-179-VRBAS-NISKOGRADNjA UNDP SARAJEVO UG BR: UNDPBIH-18-179-VRBAS-NISKOGRADNjA-Nj od 14.09.2018. god naš br: 883/18 od 20.09.2018.  
27. INVESTICIONO ODRŽAVANjE MOSTOVA-PROŠIRENjE MOSTA PREKO RIJEKE IVAŠTANKE U MZ DRAGOČAJ, NA LOKALNOM PUTU PRVOG REDA ZALUŽANI-KULjANI-DRAGOČAJ GRAD BANjA LUKA Ug br: 12-G-4572/18 od 12.11.2018. naš br 1098/18 od 09.11.2018.  
28. IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI VANjSKOG UREĐENjA ISPRED CENTRALNOG MEDICINSKOG BLOKA I IZGRADNjA POTPORNOG ZIDA UKC-a REPUBLIKE SRPSKE UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR BANjA LUKA Ug br:01-12447-10/18 od 21.09.2018 naš br 897/18 od 21.09.2018.  
29. BETONIRANjE PLOČE HALE BLATEŠIĆ TRANSPORTI d.o.o.Prnjavor Ugovor br. 401 /17 od 27.05.2017.  
30. "
IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA UREĐENjU BUDUĆEG POGONA ZA PROIZVODNjU PLATOA U LjUBIJI
"
«TVEK » d.o.o. , Ljubija Ugovor br. 534 /17 od .06.2017.  
31. IZRADA PLATOA U LAKTAŠIMA VANADIJUM COMPANY d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 1015 /17 od 28.11..2017.  
32. ": IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI DIJELA PLANIRANE SAOBRAĆAJNICE ZA POTREBE PRISTUPA PLANIRANOM POSLOVNOM OBJEKTUNA K.Č. 791/1 K.O. DRAKULIĆ - BANjA LUKA
"
AUTO MILOVANOVIĆ d.o.o. BANjA LUKA Ugovor br. 117 /18 od 27.03.2013.  
33. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA MILAMI d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 14/18 od 03.01.2018.  
34. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI KOLSKIH, MANIPULATIVNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA U OKVIRU POSLOVNOG KOMPLEKSA , MI TULUMOVIĆ U LAKTAŠIMA MI TULUMOVIĆ d.o.o. Laktaši Ugovor br. 58/18 od 03.01.2018.  
35. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU SKLADIŠNOG PROSTORA EURO GRADNjA d.o.o. Laktaši Ugovor br. 34/18 od 08.01.2018.  
36. IZVOĐENjE RADOVA NA PRIPREMI I ASFALTIRANjU SKLADIŠNOG PROSTORA BLATEŠIĆ TRANSPORT doo Prnjavor Ugovor br. 54/18 od 08.01.2018.  
37. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU DIJELA ULICE BRANKA POPOVIĆA ROTOR d.o.o.Banja Luka Ugovor br. 94/18 od 29.01.2018.  
38. ASFALTIRANjE PRISTUPNOG PUTA U NOVOJ TOPOLI DVD INZENjERING doo BANjA LUKA Ugovor br. 234/18 od 09.03.2018.  
39.

"
IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA VANjSKOG UREĐENjA ISPRED OBJEKTA CARL KUEHNE , LIPOVA GREDA

"

MMS Promet doo Koyarska Dubica Ugovor br.283/18 od 28.03.2018.  
40. VANjSKO UREĐENjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA U GRADIŠCI AGROMEHANIKA d.o.o.Banja Luka Ugovor br.303/18 od 03.04.2018.  
41. ASFALTIRANjE PLATOA U RAMIĆIMA TEHNOMERKUR d.o.o. Banja Luka Ugovor br.333/18 od 12.04.2018.  
42. ASFALTIRANjE PRILAZA STAMBENO - POSLOVNIM OBJEKTIMA U BLOKU "E" NASELjA "NOVI BORIK" EKVATOR d.o.o. Banja Luka Ugovor br.359/18 od 18.04.2018.  
43. IZVOĐENjE RADOVA NA UREĐENjU PLATOA U DERVENTI ELEKTRON GROUP d.o.o. Derventa Ugovor br.376/18 od 27.04.2018. Aneks od 04.05.2018  
44. IZRADA PLATOA U KLASNICAMA POP TREJD d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 352/18 od 23.04.2018.  
45. VANjSKO UREĐENjE U KRUGU FABRIKE SANjO COM U KOTOR VAROŠI "SANjO COM" doo Kotor Varoš Ugovor br. 434/18 od 10.11.2018.  
46. IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU KRUGA NORA PLAST U RAMIĆIMA NORA PLAST d.o.o. Banja Luka Ugovor br.370/18 od 26.04.2018.  
47. IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH RADOVA NASANACIJI SAOBRAĆAJNICE U KRUGU BANjALUČKE PIVARE BANjALUČKA PIVARA AD BANjA LUKA Ugovor br.438/18 od 01.06.2018.  
48. IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI PLATOA I VANjSKO UREĐENjE ISPRED OBJEKTA "ANG" doo BANjA LUKA "ANG" d.o.o. Banja Luka Ugovor br.438/18 od 17.05.2018.  
49. : IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI SAOBRAĆAJNICE ZA OBJEKAT - REKONSTRUKCIJA I PROMJENU NAMJENE POSTOJEĆEG PROIZVODNOG OBJEKTA U OBJEKAT POSLOVNE NAMJENE I DOGRADNjU NADSTREŠNICE UZ ISTI NA ZEMLjIŠTU K.Č. BR. 1283/21 RAMIĆI U BANjALUCI JACIMOVIC doo Banja Luka Ugovor br.628/18 od 02.07.2018.  
50. VANjSKO UREĐENjE I HIDROTEHNIČKI RADOVI KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE U BANjA LUCI IDEAL PETROL d.o.o. Banja Luka Ugovor br.565/18 od 26.06.2018.Aneks 565-1/18 od 10.10.2018  
51. "IZRADA PRIPADAJUĆIH PRIKLjUČAKA I INFRASTRUKTURE ZA OBJEKAT BS ""IDEAL PETROL"" u Banja Luci
"
IDEAL PETROL d.o.o. Banja Luka Ugovor br.735/18 od 13.08.2018. Aneks 735-1-1/18 od 10.10.2018  
52. "IZVOĐENjE ZEMLjANIH RADOVA ZA POTREBE PRIKLjUČKA PODžEMNOG ENERGETSKOG VODA ZA TRAFOSTANICU ZA OBJEKAT BS ""IDEAL PETROL"" u Banja Luci
"
IDEAL PETROL d.o.o. Banja Luka Ugovor br.735-1/18 od 13.08.2018.Aneks 735-1-2/18 od 10.10.2018  
53. "IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PARKINGA ZA OBJEKAT BS ""IDEAL PETROL"" u Banja Luci
"
IDEAL PETROL d.o.o. Banja Luka Ugovor br.920/18 od 28.09.2018.  
54. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA "HIDRO-KOP" doo BANjA LUKA Ugovor br.nas 837/18 od 10.09.2018. Aneks 04.10.2018.  
55. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA U NOVOJ TOPOLI MMS Promet doo Kozarska Dubica Ugovor br.1024/18 od 25.10.2018.  
56. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA NOVE BANKE U KRUGU INCELA U BANjA LUCI MARKOVIĆ INVEST RM d.o.o. Laktaši Ugovor br.1053/18 od 29.10.2018.  
57. ": IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU VANjSKOG UREĐENjA I PRISTUPNOG PUTA STAMBENO - POSLOVNOM KOMPLEKSU U JABLANU
"
MIRKO RISOVIĆ s.p., vl.. JABLAN porodično poljoprivredno gazdinstvo Ugovor br.nas 1038/18 od 26.10.2018.  
58. IZVOĐENjE RADOVA VANjSKOG UREĐENjA U KRUGU KRISTALA TROPIC MALOPRODAJA" d.o.o., Ul.Ivana Gorana Kovačića bb, Banja Luka Ugovor br.nas 1069/18 od 02.11..2018.  
59. VANjSKO UREĐENjE OKO PREDUZEĆA U KOTOR VAROŠI SIM TECHNIK doo KOTOR VAROŠ Ugovor br.nas 1197/18 od 05.12.2018.  
         
HIDROGRADNJA
1. DOGRADNjA KANALIZACIONE MREŽE I IZGRADNjE PUMPNE STANICE ,OPŠTINA VUKOSAVLjE OPŠTINA VUKOSAVLjE Ug br. 02/1-96-9/18-18 od 17.04.2018. naš br: 289/18 od 17.04.2018.  
         
ODRŽAVANjE PUTEVA
1. "IZVOĐENjE RADOVA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA I OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ NA OBLASTI 2" JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor broj 02-03-OD-1314/18 od 02.04.2018.  
2. "IZVOĐENjE RADOVA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA I OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ NA OBLASTI 2" JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor 02-03-OD-3780/18 od 31.08.2018.  
3. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2018/ 2019 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-404-137/2018 od 30.11.2017. naš br. 1195/18 od 30.11.2018., Ugovor 08-404-137-1/17 od 30.11.2018 .nas br 1261/18 od 30.11.2018. Ugovor 08-404-137-II/17 od 17.12.2018 .nas br 1233/18 od 17.12.2018. Ugovor 08-404-137-III/17 od 31.12.2018 .nas br 1314/18 od 31.12.2018  
         
VISOKOGRADNjA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. IZGRADNjA POSLOVNOG OBJEKTA U MAHOVLjANIMA LOGISTIK IM d.o.o. ŽEPČE Ugovor br. 206/16 od 15.03.2017.  
2. IZGRADNjA STAMBENOG OBJEKTA U RADOSAVSKOJ DAS PROM d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 809/17 od 02.10.2017.